FRA ÆLDREBYRDE TIL SENIORSTYRKE

Formidlingecentret

Heslegårdsvej 27

2900 Hellerup

CVR: 17877305

0045 4086 2264

Danske Bank 4085 533 746

SENIORSTYRKE

Hver fjerde dansker er i dag over 60 år og mere end en million har rundet pensionsalderen. Opsigtsvækkende tal, som vi aldrig tidligere har set i Danmark. Tallene varsler på mange måder nye tider og opgaver for danske kommuner, hvor nye

løsninger for velfærd er centralt.


For den enkelte ældre er der ikke noget nyt i, at seniorlivet også opleves som indledningen til en ny livsfase. Nu kan man efter et langt arbejdsliv reflektere over, hvordan man vil bruge sin tredje alder. Hvad har man lyst til, og hvad orker man ikke

længere?


Det nye er imidlertid, at de ældre aldrig har været sundere, de lever længere, de er aktive og er grundpillerne i det frivillige Danmark. Som de ekstra voksne træder de til med omsorg og tid for mange børnefamilier. Et voksende antal ældre ønsker fortsat at arbejde, og mange drømmer om at kunne arbejde mindre og med de opgaver, de selv finder meningsfulde


De nye ældre har med andre ord meget at byde på – til gavn for dem selv og ikke mindst for samfundet. Men flere undersøgelser viser, at overgangen til seniorlivet langt fra forløber problemløst. Især hvis man møder det nye seniorliv uforberedt  uden at være rustet til de mange forandringer. Mange finder en passende balance mellem at bidrage til fællesskaber og have tid til at nyde livet på egen hånd. Det giver dem livskvalitet og livsglæde. Men et voksende antal ældre oplever, at den tredje alder ikke bliver som forventet. Dét ikke at bidrage til samfundet, og ikke at bidrage væsentligt til andre menneskers liv, opleves som tomt og til tider meningsløst.


L

Et anderledes udviklingsforløb 

For at komme frem til de nye løsninger, har vi tilrettelagt et anderledes udviklingsforløb. Et udviklingsforløb hvor vi, ud fra en anerkendt innovationsmodel sikrer, at vi i fællesskab får skabt brugbare

løsninger, der både passer til kommunen og de ældre.Som en sidegevinst efter udviklingsforløbet står kommunen med en praktisk og meget konkret køreplan for, hvordan kommunen kan arbejde  udviklende med andre kommunale udfordringer. VI skaber vi rammerne for etableringen af et netværk på tværs af kommuner, organisationer og civilsamfundet, som vil danne grobund for

fremtidige samskabelsestiltag og samarbejder
Danske kommuner har en vigtig rolle at spille her. Hvis danske kommuner møder de nye ældre offensivt, kan vi undgå, at seniorstyrken bliver til en belastende ældrebyrde. Ingen kan være tjent med, at seniorerne falder hen, isolerer sig, bliver ensomme og hurtig oplever et skræntende helbred.

En tidlig fokuseret indsats kan sikre:


• at de ældre bliver sluset ind i og bidrager til den frivillige verden.

• at flere får skabt et aktivt og socialt liv gennem fællesskaber med andre, hvilket vil reducere

  sygeligheden.

• at de ældre i længere tid end i dag mestrer eget liv.

• at de ældre tager hånd om hinanden.

• at de ældre tager aktiv del i udviklingen af civilsamfundet.

• at de ældre tager aktiv del i løsningen af fremtidens velfærd.


Den danske regering har netop lanceret en ny civilsamfundsstrategi, som bl.a. fokuserer på øget samarbejde mellem civilsamfundet og kommunerne, og hvor det offentliges rolle i høj grad handler om at understøtte frivillige initiativer.


Vores udviklingsforløb er netop i tråd med regeringens udspil, og danner grobund for nye partnerskaber, samskabelse af nye løsninger, dannelse af netværk på tværs af organisationer, foreninger og for den sags skyld forvaltninger. Med andre ord danner det grobund for nytænkning og udvikling af nye måder at løse velfærdsudfordringer på.


Hver kommune bidrager med en tovholder samt 8-10 repræsentanter efter eget valg. Vi anbefaler dog,

at kommunen er bredt repræsenteret gennem forskellige interessentgrupper - gerne fra forskellige sektorer, frivillige foreninger, det private erhvervsliv o.lign.


Som princip siger vi, at de personer, som arbejder professionelt med den pågældende problemstilling skal være repræsenteret. Ligeledes er det et must, at borgerne og en chef med beslutningskompetence

er involveret. Er der tvivl, medvirker vi gerne  til at finde konkrete forslag.

Vi forestiller os, at I fem kommuner på skift lægger lokaler til vores møder, således at omkostningerne minimeres. Derved skal I også kun beregne kørsel for medarbejderne til tre af de fire workshopsde øvrige medvirkende kommuner.KONTAKT


Better Mondays v/ Mette Fuglsang Larsen

Web: www.bettermondays.dk

Email: mettefuglsanglarsen@gmail.com

Telefon: 5150 2689


Formidlingscentret v/Ole Holst

Web: www.formidlingscentret.eu

Email: oleholst@mail.tele.dk

Telefon: 4086 2264

Vi tilrettelægger fire workshops fordelt over 4 måneder, hvor vi arbejder efter en fastlagt proces. Processen mundeR ud i konkrete løsninger, som kommunen afprøver i praksis. Vi sikrer, at den relevante viden og de nødvendige rammer er til stede med henblik på at skabe løsninger, der holder hele vejen. Som en sidegevinst efter udviklingsforløbet står kommu